Post de şef birou la Cadastru, scos la concurs de ANCPI

823

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale vacante de conducere, respectiv execuţie a unui număr de 33 de posturi. La nivelul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Gorj este scos la concurs postul de șef birou/registrator coordonator. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul drept; vechime în specialitate de minimum 6 ani și 6 luni, exercitată în funcția de notar, judecător, procuror, avocat, consilier juridic, sau altă funcție de specialitate juridică. Concursul se va organiza la sediul din Bucureşti al ANCPI, conform calendarului următor: 28 martie 2019, ora 16.30 – termenul limită de depunere a dosarelor; 5 aprilie 2019, ora 10.00 – proba scrisă la București, Splaiul Independenței nr. 202 A, sectorul 6, etajul 2, camera 4; 11 aprilie 2019, ora 10.00 – proba de interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here