Post de psiholog, scos la concurs de Penitenciarul Târgu-Jiu

961

O nouă angajare la unitatea de detenție din Târgu-Jiu! Penitenciarul Târgu-Jiu a scos la concurs, din sursă externă, în vederea încadrării ca polițist de penitenciare, un post de ofițer – psiholog resurse umane.

Activitățile specifice concursului se vor derula cu respectarea normelor impuse de actualul context epidemiologic. Condiţiile specifice de ocupare a postului: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate potrivit legii, în specializarea, „Psihologie” sau asimilate; atestat de liberă practică obţinut în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale – treapta de specializare – minimum psiholog practicant autonom; atestat de liberă practică obţinut într-una din specialitățile: psihologie clinică – treapta de specializare – minimum psiholog practicant în supervizare, cu prezentarea dovezii privind supervizarea profesională; sau consiliere psihologică sau psihoterapie, treapta de specializare – minimum psiholog practicant în supervizare, cu prezentarea dovezii privind supervizarea profesională; cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie); autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi. Probele de concurs vor consta în: a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului; b) interviul; c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului. Printre atribuțiile celui care va ocupa postul de psiholog resurse umane, scos la concurs de Penitenciarul Târgu-Jiu, se numără: realizează activitatea de cunoaştere a personalului din unitatea proprie, precum şi evaluările psihologice periodice impuse de legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru personalul din unitate şi, la solicitarea Serviciului Psihologia Personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, pentru personalul din alte unităţi penitenciare (individual sau în cadrul echipelor constituite în acest scop); desfăşoară activităţi de cunoaştere a specificului sectoarelor de activitate din penitenciar, în vederea identificării cerinţelor psihologice ale diferitelor categorii de posturi; asigură asistenţa psihologică profilactică (prin desfăşurarea de activităţi şi programe menite să îi asigure individului capacitatea de a face faţă mediului biopsihosocial, prin identificarea eventualelor vulnerabilităţi psihice şi dezvoltarea mecanismelor de adaptare), primară (prin desfăşurarea activităţilor sau programelor psihologice în scopul autocunoaşterii, optimizării şi dezvoltării personale, al prevenţiei şi/sau remisiunii problemelor de natură psihologică) şi recuperatorie (consiliere psihologică sau psihoterapie, în limitele competenţelor dobândite), a unor manifestări dezadaptative, tulburări/afecţiuni psihice şi/sau soluţionarea unor probleme de natură psihosocială, pentru personalul din unitate; realizează evaluarea psihologică pentru candidaţii înscrişi la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare ori la concursurile sau examenele de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare, la solicitarea Serviciului psihologia personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; realizează evaluarea psihologică preliminară în situaţia apariţiei comportamentelor dezadaptative în rândul personalului din unitatea proprie sau, la solicitarea Serviciului psihologia personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, din alte unităţi, propune măsurile de urgenţă ce urmează a fi puse în practică în scopul prevenirii evenimentelor negative şi transmite către Serviciul psihologia personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor concluziile evaluării psihologice preliminare, măsurile stabilite, precum şi efectele acestor măsuri, împreună cu documentaţia care însoţeşte solicitarea de evaluare psihologică la sesizare; formulează, după caz, recomandări privind optimizarea sau prevenirea fenomenelor de inadaptare profesională pentru personalul din unitate.

Dosarele se depun până pe 16 noiembrie
Dosarul de candidat cuprinde cel puţin următoarele documente: a) cererea de înscriere, cu o singură opţiune pentru un singur post din acelaşi anunţ, care cuprinde şi acordul privind înregistrarea audio sau audiovideo a probei interviului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b la O.M.J. nr.3065/2020; b) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie/paşaport); c) copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul; d) curriculum vitae – model european; e) copia livretului militar, unde este cazul; f) copia diplomei de bacalaureat şi a foii matricole pentru întreaga perioadă a studiilor liceale, sau copia adeverinţei aflate în termen de valabilitate, conform normelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs; pentru studiile absolvite în alte state, candidaţii prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; g) copia carnetului de muncă şi/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (se pot prezenta și extrase din REVISAL); h) cazierul judiciar; i) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 11 lit. e), g) şi i) din Legea nr.145/2019, cu modificările şi completările ulterioare; j) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (cuprins în cererea de înscriere); k) alte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, după caz: copia diplomei, titlurilor, sau certificatelor care atestă formarea şi perfecţionarea în profesia de tehnician dentar; copia certificatului de membru şi avizul anual valabil pentru autorizarea exercitării profesiei sau alt document care să ateste dreptul de exercitare a profesiei, eliberate de Ordinul Tehnicienilor Dentari din România. Dosarele complete se depun la sediul unităţii care are postul scos la concurs până la data de 16 noiembrie 2020, inclusiv, ora 16.00. În perioada de înscriere, candidații își pot depune dosarele în intervalul orar 08.00- 16.00, în zilele de luni, miercuri și vineri, respectiv în intervalul orar 10.00-18.00, în zilele de marți și joi.La nivel național, Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs, din sursă externă, un număr de 22 posturi vacante de execuţie (ofițer şi agent), în sectorul resurse umane, din unităţile penitenciare şi 2 posturi vacante de execuţie (ofiţer) din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – Biroul Managementul Performanţei şi Optimizare Organizaţională.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here