Post de asistent medical comunitar, scos la concurs de Primăria Baia de Fier

806

Primăria comunei Baia de Fier organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de asistent medical comunitar debutant, în cadrul Compartimentului asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari, din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Baia de Fier. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii postliceale de asistent medical generalist, absolvite cu diplomă; deținerea certificatului de membru și al avizului anual de liberă practică valabil, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R; nu se solicită vechime în specialitatea studiilor.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 decembrie 2020, ora 16.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 11 ianuarie 2021, ora 11.00 – proba scrisă; 14 ianuarie 2021, ora 11.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here