POMPILIU MARCEA a primit o stea pe Aleea Celebrităților Gorjene

433

Personalitate proeminentă a vieții literare contemporane, ilustru cadru didactic universitar, diriguitor al unor prestigioase instituții editoriale, profesorul universitar dr. Pompiliu Marcea, fiu de seamă al Gorjului, s-a ilustrat vreme de decenii, până la prematura sa plecare, la 27 martie 1985, pe tărâmul veșniciei, la 57 de ani neîmpliniți, ca un intelectual de primă mărime, ca înzestrat și competent critic și istoric literar, ca editor, un editor vizionar, preocupat de promovarea marilor valori culturale ale țării și ale lumii, dăruindu-se, totodată, cu vocație și pasiune, cu înaltă responsabilitate instruirii temeinice a zeci de generații de studenți.

Fiu al unei harnice familii de țărani, născut în satul Ștefănești, din județul Gorj, la 20 octombrie 1928, ca absolvent al Școlii primare în satul natal Colibași, com. Scoarța unde se stabiliseră  părinții săi în vara anului 1931, și ca elev strălucit al Școlii Normale de învățători din orașul Târgu Jiu, în 1950, a urmat cursurile Facultății de Filologie din București, absolvite în 1954, el devenind imediat cadru didactic al acestei facultăți, datorită pregătirii sale excepționale, parcurgând prin anii ce au urmat, toate treptele domeniilor profesionale în învățământul superior.

De-a lungul a patru decenii, el s-a ilustrat ca un reputat universitar. În această perioadă, ca o legitimă recunoaștere a competenței și vocației sale, a deținut o vreme onoranta funcție de șef al Catedrei de Istoria literaturii române la facultatea al cărui eminent student a fost, calitățile sale profesionale și umane, vasta sa cultură fiind recunoscute și prin deținerea funcției de lector limba română la Universitatea Sorbona din Paris (în 1963), la universitățile din Koln, Bonn, Aachen și Dusseldorf (1970-1973).

Aceleași calități, potențate de conștiința responsabilităților ce-i revin unui intelectual veritabil, și le-a pus în valoare ca redactor pentru o vreme, la Editura pentru literatură și ca director al Editurii pentru Literatură Universală.

De-a lungul anilor, prodigioasa, unica și exemplara activitate didactică, s-a remarcat prin prezența de pilduitoare rigoare, demnitate spirituală în paginile principalelor publicații de cultură românești, precum și a unor publicații din străinătate, cu importante studii și eseuri, iar ca istoric și critic literar îngrijind și prefațând, de asemenea, numeroase ediții consacrate unor valoroși scriitori români, între care: Ioan Slavici, Grigore Alexandrescu,  I. L. Caragiale,  Calistrat Hogaș, Mihail Sadoveanu, Tudor Vianu, mulți alți creatori români.

Este autorul unei importante antologii tematice „Național și universal”, în ale cărei pagini sunt puternic puse în lumină profunda sa pregătire, vastele cunoștințe privind gândirea critică autohtonă, dar și universală, spiritul critic, originalismul propriu unui autentic cercetător și istoric literar.

Opera sa – care ar fi putut fi încă îmbogățită, dacă destinul nu i-ar fi fost potrivnic, curmându-i-se tragic în circumstanțe încă neelucidate firul anilor, la vârsta deplinei maturități creatoare – însumează valoroase cărți, de exemplară sinteză și limpede viziune științifică.

O probează cu pregnanță inegalată prin timp monografia dedicată vieții și operei scriitorului Ioan Slavici, clasic al literaturii române, amplul  și analiticul studiu ”Convorbiri literare și spiritul critic”, cele două cărți, cu adevărat monumentale, „Lumea operei lui Sadoveanu” și ”Umanitatea sadoveniană de la A la Z”, precum și volumele de eseuri și atitudini critice, curajoase și întotdeauna de o mare probitate și argumentație ireproșabilă vizând cu claritate susținerea unor idei esențiale pentru situarea creației literare în spațiile unor manifestări generoase, ale umanismului, ale încrederii în normele morale ale unor existențe demne.

Volumele „Lecturi fidele”, ”Varietăți literare”, ”Concordanțe și controverse”, ”Atitudini critice” (ultimul dintre ele a apărut postum, în 1985), sugerează însuși titlurile lor voința și forța creatoare a profesorului Pompiliu Marcea care s-a considerat dator, ca orice intelectual autentic, de a se implica în dezbaterea de idei ale momentelor culturale ale timpului său.

Și a făcut-o întotdeauna cu un sigur discernământ, ca un veritabil intelectual, continuator demn al unor iluștri înaintași, animat de năzuința de a adăuga paginilor critice ale acestora, constituite într-o tradiție valoroasă, ce nu se cuvine nicicând a fi subestimată.

Atunci când a fost cazul,  cărturarul, eruditul profesor Pompiliu Marcea s-a exprimat cu fermitate și talent, cu o logică fără fisură în susținerea punctelor sale de vedere, în apărarea valorilor românești, rămânând ca o lecție de responsabilitate spirituală, pledoariile sale pentru tipărirea integrală a operei geniului tutelar al literaturii noastre, Mihai Eminescu, sau replicile de larg ecou date unor tentative din sfera culturii noastre de a ni se cenzura și impune ”norme” de conduită estetică și ideologică.

Sunt toate acestea doar câteva repere rezumative, firește incomplete, izvorâte din realitățile unei vieți și opere de reală importanță și valoare, pe care o datorăm profesorului și scriitorului Pompiliu Marcea, operă și fapte civice, spirituale, ce întregesc profilul uman și altitudinea intelectuală a unei personalități de marcă a literaturii și învățământului românesc, ale unui luminat cărturar patriot, de care avem temeiuri multiple a fi mândri că s-a dovedit a fi un înzestrat și demn fiu al Gorjului.

Prezența numelui său, alături de ale altor iluștri înaintași de origine gorjenească, pe Aleea Celebrităților Gorjene din municipiul Tg-Jiu, în anul Centenarului Marii Uniri cu ocazia  împlinirii a 90 de ani de la naștere, are darul unui semn de recunoștință și prețuire pentru conjudețeanul nostru, dar și un act onorant pentru cei care au luat o asemenea decizie.
Nicolae Dragoș, membru al Uniunii Scriitorilor din România

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here