O nouă selecţie de dascăli pentru corpul naţional de experţi în management educaţional

395

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) organizează o nouă selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional. Dascălii interesaţi vor putea completa formularul de selecţie online începând cu data de 10 iunie, iar primele rezultate ale selecţiei vor fi afişate în cursul zilei de 27 iunie.

Cadrele didactice care doresc să dobândească calitatea de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional se pot înscrie începând de săptămâna viitoare la concursul de selecţie organizat de MEN. Potrivit calendarului desfăşurării concursului, programul orar al înscrierilor, numărul de locuri scoase la concurs, precum şi metodologia de concurs vor fi afişate în cursul zilei de 10 iunie, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj şi pe site-ul propriu. În perioada 10 – 18 iunie, cadrele didactice vor putea completa formularul de selecţie online, în aplicaţia informatică, urmând ca listele cuprinzând candidaţii admişi în această etapă să fie afişate în cursul zilei de 18 iunie. Candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online vor avea apoi două zile la dispoziţie (19 – 20 iunie) pentru a-şi depune portofoliile la inspectoratul şcolar. Portofoliile trebuie să conţină următoarele documente: cerere de înscriere; curriculum vitae redactat după modelul comun european; portofoliu personal care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor generale de participare la concurs; copii legalizate ale actelor de studii, diplomei de licenţă şi ale certificatului/adeverinţei/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile; certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie; actul de titularizare în învăţământ; adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor; documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi; hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive; adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original; cazier judiciar în original; declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate.

Primele rezultate ale selecţiei, afişate pe 27 iunie
În perioada 24 – 26 iunie, portofoliile candidaţilor vor fi evaluate de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul MEN, în cazul candidaţilor care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi de control din inspectoratul şcolar. Rezultatele selecţiei vor fi validate şi afişate în cursul zilei de 27 iunie. Cadrele didactice nemulţumite de punctajele obţinute vor putea depune contestaţii în perioada 30 iunie – 4 iulie; acestea vor fi soluţionate în perioada 7 – 8 iulie, urmând ca în perioada 9 – 10 iulie inspectoratele şcolare să întocmească şi să înainteze la MEN listele cuprinzând candidaţii promovaţi.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here