Noi angajări la Spitalul Turceni

609

Spitalul Orăşenesc Turceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante: infirmier debutant – Compartimentul Obstetrică – Ginecologie şi asistent medical generalist debutant cu studii postliceale sau superioare.

Concursul pentru cele două posturi vacante de la Spitalul Orăşenesc Turceni se va organiza conform calendarului următor: 11 mai 2015, ora 12.00, termenul limită de depunere a dosarelor; 18 mai 2015, ora 10.00, proba scrisă; 22 mai 2015, ora 10.00, proba interviu (pentru infirmier)/ proba practică (pentru asistent medical generalist).
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, Județul Gorj din str. Sănătăţii, nr. 1, telefon 0253/335.035, interior 121.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here