Liceul Teoretic Novaci face angajări

507

Liceul Teoretic Novaci organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție, vacante de fochist și funcţiei contractuale de execuție, vacante de îngrijitor curăţenie. Dosarele de concurs se depun până pe data de 7 iulie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție, vacante de fochist sunt: nivelul studiilor: mediu, cu diplomă de bacalaureat; cursuri de fochist autorizate; fără antecedente penale; domiciliul în Novaci.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor curăţenie sunt: nivelul studiilor: mediu, cu diplomă de bacalaureat; deţinerea certificatului de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă; fără antecedente penale; domiciliul în Novaci.

Concurs în iulie și august
Concursul pentru ocuparea postului de fochist se va organiza conform calendarului următor: 07 iulie 2017: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 26 iulie 2017, ora 10.00: proba scrisă; 31 iulie 2017, ora 10.00: proba practică; 01 august 2017, ora 10.00: proba interviu.
Pentru postul de îngrijitor curățenie, concursul se va desfășura conform următorului calendar: 07 iulie 2017: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 27 iulie 2017, ora 10.00: proba scrisă; 01 august 2017, ora 10.00: proba practică; 02 august 2017, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relații suplimentare la sediul Liceului Teoretic Novaci, str. Parângului nr. 57, Judeţul Gorj, telefon: 0253/466.352.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here