La Gorj, Ministerul Educaţiei recrutează un expert pentru colectarea datelor

1621

Ministerul Educaţiei Naţionale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 12 posturi contractuale temporar vacante de experţi pentru derularea activităţii de colectare a datelor aferente primului raport de monitorizare privind primele intervenţii implementate prin activităţi de birou şi de teren, stabilite în conformitate cu strategiile de condiţionalitate ex-ante, pentru o perioadă de 5 luni, câte 60 de zile începând de la promovarea concursului şi până în octombrie 2017 inclusiv, pentru perioadă determinată în cadrul proiectului Monitorizarea şi evaluarea strategiilor condiţionalităţii ex-ante în educaţie şi îmbunătăţirea procesului decizional prin monitorizarea performanţei instituţionale la nivel central şi local, cod SIPOCA 17. Un astfel se expert se recrutează şi pentru judeţul Gorj.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de expert de la nivelul judeţului Gorj sunt: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent; cel puţin 5 ani experienţă în domeniul educaţiei şi formării profesionale; experienţă în implementarea / monitorizarea de proiecte finanţate prin fonduri externe în domeniul educaţiei.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 iulie 2017, ora 14.00 – termen limită de depunere a dosarelor; 20 iulie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 25 iulie 2017, ora 12.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here