Înscrierile la Definitivat, aproape de final

769

Profesorii debutanți care doresc să susțină examenul național de definitivare în învățământ mai au doar trei zile la dispoziție pentru a-și depune dosarele de înscriere la unitatea de învăţământ în care sunt încadrați în acest an școlar.

Dosarele de înscriere depuse de candidați trebuie să conțină următoarele documente: fişa de înscriere, completată şi certificată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat, copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate ,,conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ; document certificat ,,conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică în specialitatea pentru care se solicită înscrierea la examen; copii ale următoarelor documente, certificate ,,conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, orice document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul); adeverinţă privind calificativul ,,Bine” sau ,,Foarte bine” acordat pentru ultimul an şcolar în care candidatul a desfăşurat activitate didactică, cu excepţia candidaţilor aflaţi în primul an de stagiu; adeverinţă privind achitarea taxei de înscriere la examen (pentru candidaţii care l-au susținut deja de trei ori) și adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii. Potrivit Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar, înscrierea la examen se face în baza diplomei/diplomelor de absolvire/licenţă/master pe care candidatul le deţine. Absolvenţii învăţământului superior se pot înscrie la examen şi în baza: diplomelor/certificatelor de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării – studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat – în concordanţă cu Centralizatorul, ori a certificatului de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă/certificat, conform Centralizatorului; diplomelor dobândite prin programele de conversie care asigură dobândirea de noi competenţe pentru noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale, în concordanţă cu Centralizatorul; diplomelor dobândite în baza studiilor universitare de masterat/master, care au minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplomă obţinută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată, în concordanţă cu Centralizatorul; diplomelor dobândite în baza studiilor universitare de masterat/master, care au minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplomă obţinută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de licenţă şi masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel liceal/postliceal, în concordanţă cu Centralizatorul. Reamintim că stagiul practic minim, obligatoriu pentru obţinerea definitivării în învăţământ, are o durată de un an şcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu de predare efectivă la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu statut de personal didactic calificat, conform studiilor absolvite. Candidaţii aflaţi pentru prima dată în situaţia efectuării stagiului practic se pot înscrie la examen dacă, la data înscrierii, au încheiat un contract de muncă într-o unitate de învăţământ preuniversitar, ce prevede activitate la catedră cu normă întreagă, în calitate de cadru didactic calificat, şi pot susţine proba scrisă numai dacă finalizează stagiul practic obligatoriu în sesiunea respectivă.

Calendarul examenului
Potrivit calendarului de desfășurare a examenului de definitivare în învățământ, termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 15 octombrie, urmând ca, în perioada 16 – 30 octombrie aceste dosare să fie transmise la inspectoratul școlar pentru a fi verificate și avizate. Tot până la sfârșitul acestei luni, candidații vor fi înștiințați cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere. Următoarea etapă a examenului este eliminatorie și constă în susținerea de către candidat a două inspecții de specialitate și în evaluarea portofoliului profesional al acestuia; această etapă se va derula până la data de 4 iunie 2021, prima inspecție urmând a fi efectuată în primul semestru, iar cea de-a doua în al doilea semestru de școală. Perioada 7 – 18 iunie 2021 a fost rezervată pentru completarea și validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică, urmând ca proba scrisă să se desfășoare pe 14 iulie 2021. Pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: să aibă calificativul ,,Bine” sau ,,Foarte bine” pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar curent, să aibă media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective, și să îndeplinească condiţiile privind durata stagiului practic obligatoriu la catedră.
Rezultatele probei scrise vor fi afișate pe 21 iulie, contestațiile vor putea fi depuse în aceeași zi, precum și în cursul zilei de 22 iulie, iar rezultatele finale ale examenului vor fi afișate pe 28 iulie.
Cadrele didactice care nu obţin definitivarea în învăţământ pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here