Două posturi vacante la Şcoala Gimnazială Nr.2 Motru

372

Școala Gimnazială nr. 2 din Motru va organiza luna viitoare un concurs de recrutare pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a două posturi vacante – un post de bibliotecar debutant şi un post de contabil.

Persoanele care doresc să participe la concursul pentru ocuparea postului de bibliotecar trebuie să aibă cunoştinţe de operare PC, iar pentru postul de contabil se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice şi cunoștințe operare PC.
Candidaţii trebuie să depună, până la data de 6 februarie, ora 15:00, dosarele de concurs, ce vor conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Concursul va consta în susţinerea a două probe: o probă scrisă şi un interviu. Proba scrisă se va desfăşura în data de 25 februarie 2015 iar interviul în data de 27 februarie 2015.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here