Concurs pentru două posturi temporar vacante la APIA Gorj

333

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Gorj, cu sediul în Targu-Jiu, organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie temporar vacante. Este vorba despre postul de consilier clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Inspecţii, Cota lapte şi Supracontrol şi cel de Referent, clasa III, grad profesional superior – CL Motru.

Concursul pentru ocuparea celor două posturi, cel de referent şi cel de consilier va avea loc în data de 28 mai 2014 la ora 10.00 – proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul APIA – Centrul judeţean Gorj, în termen de 8 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a şi în presă, respectiv 15.05.2014, ora 16.00. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Este vorba despre pregătire de specialitate constând în studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, respectiv studii medii, dovedite cu diplomă de bacalaureat. De asemenea, este necesară o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani, precum şi cunoştinţe operare PC – nivel mediu.

Documente importante
Actele necesare în vederea înscrierii la concurs sunt următoarele: formularul de înscriere; copia actului de identitate; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Potrivit reprezentanţilor APIA Gorj, copiile de pe actele menţionate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011 de candidaţii la concursurile organizate în vederea ocupării unor funcţii publice va fi atestată prin adeverinţe care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013, pentru toate concursurile publicate în Monitorul Oficial al României începând cu data de 22.01.2013. Este necesar şi cazierul judiciar.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here