Concurs pe două posturi vacante, la Primăria Rovinari

511

Primăria Orașului Rovinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Stabilire, Urmărire, Executare Silită, Persoane Fizice şi Persoane Juridice (Birou Impozite şi Taxe Locale) şi a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Stabilire, Urmărire, Executare Silită, Persoane Fizice şi Persoane Juridice (Birou Impozite şi Taxe Locale), din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului Rovinari, judeţul Gorj. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice sunt: pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Stabilire, Urmărire, Executare Silită, Persoane Fizice şi Persoane Juridice (Birou Impozite şi Taxe Locale) – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, vechime de cel puţin un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Stabilire, Urmărire, Executare Silită, Persoane Fizice şi Persoane Juridice (Birou Impozite şi Taxe Locale) – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile ştiinţe economice şi/sau ştiinţe juridice, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani vechime. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 noiembrie 2018, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 26 noiembrie 2018, ora 11.00 – proba scrisă; 29 noiembrie 2018, ora 11.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here