Concurs la Colegiul “George Coşbuc” din Motru

349

Colegiul Național “George Coșbuc” din Motru organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă de muncitor calificat. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiţii generale conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: deţinerea de studii generale; calificare profesională în unul din domeniile – instalaţii/mecanic/electric; experienţă profesională în domeniu de cel puţin zece ani; competenţe de instalator, mecanic, electrician.
Termenul limită de depunere al dosarelor este 27 martie, ora 15.00, proba scrisă fiind programată pentru ziua de 15 aprilie, ora 10.00, iar interviurile vor fi susţinute pe 20 aprilie.
Pentru înscrierea la examen, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here