CCD Gorj caută formatori

2023

Casa Corpului Didactic (CCD) Gorj organizează înscrierea cadrelor didactice pentru concursul privind selecția formatorilor și a programelor de formare propuse spre avizare de către Direcția Generală Învățământ Preuniversitar/Direcția de formare continuă, din cadrul Ministerului Educației. Cadrele didactice interesate se vor putea înscrie în perioada 24-28 august.

La selecție pot participa cadre didactice din învățământul preuniversitar care îndeplinesc condiţiile: studii universitare cu diploma de licenţă şi/sau master; cel puţin gradul didactic II în învăţământ/titlul ştiinţific de doctor în disciplina predată; deţine competenţe în domeniul tematic al programului de formare; deţine un certificat de Formator recunoscut de ME (obligatoriu); are o vechime în învăţământ de minimum 6 ani; calități de comunicare, adaptabilitate la lucrul în echipă; cunoştinţe peste nivelul mediu de operare PC (procesare de text, calcul tabelar, internet); relevanța programului de formare propus în concordanță cu obiectivele și prioritățile ME; calificativ ,,Foarte bine” în ultimii 3 ani. Dosarele de înscriere se depun la sediul CCD Gorj, compartimentele Programe, în perioada 24.08.2021-28.08.2021, intervalul 10.00-14.00, și trebuie să conțină: cerere; scrisoare de intenție (semnată); adeverință de la școală, în care se menționează funcția, specialitatea, vechimea în învățământ; CV Europass (semnat și datat pe fiecare pagină, însoțit doar de diplomele și certificatele cu relevanță pentru activitatea de formator); certificatul de formator ANC; CI/BI, certificat căsătorie unde este cazul; documente justificative: diploma de licența/master, certificat de obținere a ultimului grad didactic/titlu științific de doctor, certificat de formator, alte documente care atestă competențe în domeniul tematic al programului de formare; structura programului de formare propus. Domeniile educaționale/ariile tematice pentru care se face selecția sunt: Didactica disciplinei; Management de proiect; Educaţie nonformală; Noile educaţii; Competențe TIC/digitale; Consiliere în domeniul carierei didactice; Consiliere şi orientare școlară; Management, leadership și marketing educațional; Evaluarea și asigurarea calității; Educația copiilor cu CES; TIC şi utilizarea calculatorului; Educaţie pentru drepturile omului; Educaţie pentru dezvoltare durabilă; Educaţie pentru egalitate de şanse, egalitate de gen; Educaţie antreprenorială; Educație interculturală; Educație anticorupție; Educație pentru noile mass-media audiovizuale; Programe de formare destinate altor grupuri țintă (părinţi, rromi din zonele defavorizate şi comunități sărace, etc.) Programe de formare destinate personalului didactic auxiliar (secretari, bibliotecari, laboranți, contabili, administratori financiari, administratori de patrimoniu, etc.); Alte programe (precizați domeniul/tema).

Calendarul selecției
Selecția candidaților se va face în perioada 31 august – 1 septembrie, iar rezultatele vor fi publicate pe 2 septembrie; contestații se vor putea depune în ziua următoare, urmând ca rezultatele finale ale selecției să fie publicate pe 7 septembrie 2021. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul CCD Gorj, www.ccdgorj.ro.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here