Angajaţi noi la Direcţia condusă de Tănăsescu

371

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante după cum urmează: consilier, grad profesional superior, în cadrul Serviciului monitorizare inspecţii tehnice, verificare şi control în domeniul agriculturii şi industriei alimentare şi statistică agricolă, monitorizare piaţă; consilier, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului implementarea politicilor şi strategiilor în agricultură. Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Gorj este condusă de directorul executiv Dan Tănăsescu. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice sunt: pentru consilier, grad profesional superior – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea Agricultură sau Horticultură, minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, posesor permis de conducere; pentru postul de consilier, grad profesional debutant – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea Agricultură sau Ingineria şi protecţia mediului în agricultură/industrie, posesor permis de conducere. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 noiembrie 2018, ora 15.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 26 noiembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 28 noiembrie 2018, ora 13.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here