Angajări pe trei posturi vacante, la Primăria Târgu-Jiu

1045
Primăria Târgu Jiu (Str. Constantin Brâncuși nr. 19)

Primăria Municipiului Târgu Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează: consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul reparaţii, Serviciul investiţii – Direcţia tehnică şi managementul calităţii (2 posturi); consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul investiţii, Serviciul investiţii – Direcţia tehnică şi managementul calităţii.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice sunt: pentru posturile de consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul reparaţii, Serviciul investiţii – Direcţia tehnică şi managementul calităţii + studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: ştiinţe inginereşti, domeniile de licenţă: inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie mecanică, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani; pentru postul de consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul investiţii, Serviciul investiţii – Direcţia tehnică şi managementul calităţii + studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: ştiinţe inginereşti, domeniile de licenţă: inginerie civilă sau ingineria instalaţiilor, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de cel puţin 7 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 24 decembrie 2018 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 8 ianuarie 2019, ora 10.30 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi anunțate ulterior. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here