Angajări pe două posturi vacante la Primăria Jupâneşti

527

Primăria comunei Jupâneşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează: şef centru la Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale din comuna Jupâneşti; instructor de educaţie debutant la Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale din comuna Jupâneşti. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru postul de şef la Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic, vechimea nu este necesară; pentru postul de instructor de educaţie debutant la Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul pedagogic specializarea educator sau stridii superioare absolvite cu diplomă de licenţă cu modul pedagogic, vechimea nu este necesară. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 aprilie 2018, ora 11.00 – proba scrisă; 18 aprilie 2018, ora 11.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here