Angajări pe două posturi vacante la Primăria Drăguţeşti

398

Primăria comunei Drăguțești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, vacante, de: consilier juridic, grad I A din cadrul Compartimentului Juridic; consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Contabilitate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru consilier juridic – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minimum 7 ani; pentru postul de consilier superior – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Ştiinţe economice, specializarea Contabilitate, vechime în specialitatea necesară exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani, cunoştinţe operare PC (Microsoft Office – modulele Word şi Excel) – nivel mediu. Pentru ocuparea postului de consilier juridic, calendarul de concurs este următorul: 19 ianuarie 2018, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 29 ianuarie 2018, ora 11.00 – proba scrisă; 1 februarie 2018, ora 11.00 – proba interviu. În ceea ce priveşte concursul pentru ocuparea postului de consilier superior, acesta se va organiza astfel: 25 ianuarie 2018, ora 16.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 5 februarie 2018, ora 11.00 – proba scrisă; 8 februarie 2018, ora 11.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here