Angajări la Rovinari

1751

Serviciul de Iluminat Public al Orașului Rovinari organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi de muncitor necalificat în cadrul Compartimentului măturat, spălat și întreținerea căilor publice și a unui post de șofer în cadrul Compartimentului deszăpezire. Candidații trebuie să aibă cel puțin studii gimnaziale. Pentru postul de șofer se cer și minimum trei ani vechime. Data limită pentru depunerea dosarelor este 1 noiembrie, ora 16.00. Proba scrisă va avea loc pe 9 noiembrie, iar interviul va fi pe 12 noiembrie. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și curriculum vitae.
I.I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here