Angajări la Liceul Tehnologic Stoina

358

Liceul Tehnologic Stoina organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează: îngrijitor – post vacant contractual 0.25 normă, pe perioadă nedeterminată; îngrijitor – post vacant contractual 0.50 normă, pe perioadă nedeterminată. Candidații trebuie să aibă studii medii, nefiind obligatorie vechimea în muncă.

Conform legislației în vigoare, pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor medii; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: fără.

Dosarele se depun până pe 14 noiembrie
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 noiembrie 2017: data limită pentru depunerea dosarelor; 22 noiembrie 2017, ora 09.00: proba scrisă; 23 noiembrie 2017, ora 09.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține o serie de documente.
Relații suplimentare se obțin la Liceul Tehnologic Stoina, cu sediul în localitatea Stoina, judeţul Gorj, telefon 0253/281.292.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here