Un respins, admis la concursul pentru posturile de director și director adjunct

376

O derogare a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ) a oferit, luni, candidaților la concursul pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct din învățământul preuniversitar ale căror dosare au fost respinse ca urmare a unor erori materiale, ocazia de a-și completa aceste dosare. Această derogare a dus la creșterea numărului candidaturilor admise la nivelul județului nostru de la 219 la 221.

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a oferit, luni, o nouă șansă candidaților respinși la concursul pentru posturile de director și director adjunct din școli, anunțând că în situațiile în care au fost sesizate fişiere corupte informatic, alte documente decât cele cerute sau documente lipsă, inspectoratele școlare au obligația de a contacta candidații în cel mai scurt timp, astfel încât în cursul aceleiași zile, în intervalul orar 12.00-17.00, aceștia să prezinte Comisiei județene de organizare a concursului documentele din cauza cărora au fost respinşi, cu mențiunea că vor fi luate în considerare doar documentele administrative datate înainte de 2 octombrie 2016. În Gorj, dintre cele 9 candidaturi respinse inițial, după această derogare, au mai fost admise două, în ambele cazuri fiind vorba de același candidat, care participă la concurs pentru ocuparea funcției de director sau a celei de director adjunct la aceeași unitate de învățământ. Reamintim că proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar se va desfășura, astăzi, la Școala Gimnazială “Pompiliu Marcea” din Târgu-Jiu, începând cu ora 10.00. Această probă va consta în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și are ca scop evaluarea aptitudinilor cognitive şi competențelor manageriale ale candidaților, ambele cu o pondere de 50%. Accesul candidaților în sălile de concurs se va face în intervalul orar 09.00 – 09.30. Este interzis accesul în sălile de examen a candidaților, responsabililor de sală și supraveghetorilor având asupra lor genți, poșete, ziare, cărți, reviste, caiete, notițe sau alte materiale pentru documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte sisteme de comunicare la distanță. Aceste obiecte vor fi depuse la sala de depozitare a obiectelor personale înainte de intrarea în sala de examen. Candidații vor utiliza doar pix de culoare albastră sau neagră care nu se șterge.Evaluarea testului-grilă se face de către membrii comisiilor de concurs în aceeaşi zi, după expirarea duratei maxime de rezolvare a testului (120 min), în prezenţa candidaţilor şi a 2 martori aleşi succesiv dintre candidaţi. Candidații mai trebuie să treacă de alte două probe, programate în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie: analiza CV-ului (realizată în plenul comisiei de concurs, în prezența candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute de metodologie şi pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV), respectiv un interviu în fața comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute, conform criteriilor și punctajelor din metodologie. Toate probele sunt obligatorii. Pentru fiecare probă de concurs punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare este de 35 de puncte. Vor fi declaraţi “admişi” candidaţii care au realizat un punctaj de cel puţin 35 de puncte pentru fiecare probă şi din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puţin 105 puncte. Este declarat “promovat” la concurs candidatul “admis” care a obţinut cel mai mare punctaj total. Primele rezultate ale concursului vor fi afișate pe 18 noiembrie, iar contestaţiile se vor depune în perioada 21 – 23 noiembrie. Rezultatele finale ale concursului vor fi anunțate până la data de 16 decembrie.
La nivelul județului nostru au fost scoase la concurs 170 de posturi, dintre care 120 sunt posturi de director, iar 50 posturi de director adjunct. La concurs s-au putut înscrie doar cadrele didactice care îndeplineau următoarele condiții: au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare; sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare; sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea; dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele “Foarte bine” primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea; nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; nu au avut statutul de “lucrător al Securității” sau “colaborator al Securității”.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here