A fost publicat calendarul concursului de titularizare

546

Calendarul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022 – 2023 a fost publicat, vineri, în Monitorul Oficial. Potrivit acestuia, proba scrisă se va desfășura pe 13 iulie 2022, iar primele rezultate vor fi afișate pe 19 iulie 2022.

Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, înregistrarea, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2022, se va face în perioada 9 – 17 mai 2022. Aceste dosare vor fi verificate și avizate de către comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului în perioada 10 – 20 mai; în aceeași perioadă (respectiv în perioada 6-8 iulie 2022 pentru absolvenții promoției 2022/absolvenţii 2022 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic/candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2022-2023) se va desfășura validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenților din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs. În perioada 9-17 mai 2022 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2022. În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2022 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 13 iulie 2022, până la ora 8.00. Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidaţii nu mai validează fişele de înscriere şi optează, în scris, pentru judeţul/municipiul Bucureşti în care se prezintă la repartizare.

Lista candidaților înscriși, afișată pe 23 mai
Pe 23 mai 2022, va fi afișată, la avizierele inspectoratelor școlare, lista candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă și lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice. Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidatul care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poștă electronică, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până la data de 8 iulie 2022.

Proba scrisă, pe 13 iulie
Probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă se vor desfășura în perioada 24 mai – 30 iunie 2022, iar afișarea rezultatelor la aceste probe are ca termen data de 4 iulie 2022. Proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022 – 2023 este programată pe 13 iulie 2022, iar afișarea primelor rezultate pe 19 iulie 2022. Contestații se vor putea depune în zilele de 19 și 20 iulie 2022, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 27 iulie 2022. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 iar pentru angajarea pe perioadă determinată, minimum nota 5. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învățământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective în concordanţă cu Centralizatorul şi care prezintă, în perioada de înscriere la concurs, avizele şi atestatele suplimentare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită avize şi atestate. Candidații trebuie să aibă capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale, să fie apți din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei didactice şi să nu îndeplinească condițiile legale de pensionare pentru limită de vârstă. Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care se află într-una dintre următoarele situaţii: nu prezintă un document medical emis de un medic de medicină a muncii/cabinet de medicină a muncii din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică; au fost condamnate penal definitiv pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării; au fost sancționate, pe parcursul anului şcolar curent sau în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi, cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here