31 august, termen limită pentru vizarea carnetelor de rentier

277

Pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2015, rentierii trebuie să se prezinte la Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Gorj, până în data de 31 august 2016, cel târziu (în zilele lucrătoare), pentru vizarea carnetelor de rentier agricol.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar / curator / tutore, în baza unei procuri autentice / curatelă / hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. De asemenea, rentierul agricol / mandatarul / curatorul / tutorele trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol; contractul de arendare; actul de identitate în original al rentierului agricol / mandatarului / curatorului / tutorelui; document coordonate bancare (opţional/recomandat); decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2015 poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, până la 31 august 2016, moştenitorii vor depune la APIA Gorj, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula “definitivă şi irevocabilă” (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.

61 de carnete, deja vizate
“Prezenţa anuală a rentierilor la sediul Centrului judeţean ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în perioada 1 martie – 31 august 2016, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului 2015. În judeţul Gorj, sunt aşteptaţi să-şi vizeze carnetul un număr de circa 66 rentieri, pentru care s-a plătit din bugetul naţional în anul 2015, suma de 80.828.53 de lei pentru o suprafaţă de 235.1448 ha. Până în prezent au fost vizate 61 de carnete de retier agricol, pentru o suprafaţă de 215,1206 ha, cu o valoare aprobată de 17.061,94 euro, respectiv 75.840,12 de lei”, a declarat Constantin Negrea, directorul APIA Gorj.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here