Angajări masive la Spitalul Orășenesc Turceni

468

Spitalul Orăşenesc Turceni, județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi vacante. Astfel, sunt scoase la concurs două posturi de  infirmier debutant – Secţia chirurgie generală, psiholog stagiar, un post de infirmier debutant – C.P.U. , unul infirmier debutant – Compartiment Pediatrie, cinci posturi de infirmier debutant – Secţia psihiatrie, un post de arhivar debutant – Formaţie de întreţinere, reparaţii şi deservire și un post de economist I – Biroul Managementul Calităţii Serviciilor Medicale. Probele de concurs se vor susține în luna mai.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Candidații care doresc să participe la concursul organizat de către Spitalul Orășenesc Turceni pentru ocuparea postului vacant de economist trebuie să dețină diplomă de licenţă în ştiinţe economice; să aibă 3 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor economice și să anexeze la dosarul de înscriere acte care să ateste efectuarea unor specializări în Managementul Calităţii. Proba scrisă are loc pe 3 mai și interviul pe 9 mai.
Pentru postul de arhivar debutant – Formaţie de întreţinere, reparaţii şi deservire, candidații trebuie să ai doar diplomă de bacalaureat, vechimea în muncă nefiind obligatorie. Proba scrisă are loc pe 5 mai și interviul pe 11 mai.
Pentru cele două posturi vacante de infirmier debutant – Secţia chirurgie generală se cere doar diplomă de absolvire a școlii generale, probele de concurs fiind programate pentru 17 și 23 mai. Aceleași condiții sunt necesare și pentru cele 5 posturi de infirmier vacante la Psihiatrie, aici concursul fiind programat pentru 3 și 9 mai.
Pentru postul de psiholog stagiar se impun următoarele condiții: diplomă de licenţă în specialitate; specializarea psihologie clinică; vechimea nu este necesară. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 04 mai 2017, ora 09:00: proba scrisă; 10 mai 2017, ora 09:00: proba interviu.
Pentru postul de infirmier debutant la Pediatrie nu este nevoie de vechime, ci doar de diploma de absolvire a școlii generale; concursul va avea loc pe 4 și 10 mai. De asemenea, pentru postul vacant de infirmier debutant – C.P.U. sunt valabile aceleași condiții, probele de concurs urmând a se susține pe 8 și 12 mai.

Acte necesare la înscriere
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, din str. Sănătăţii, nr. 1, Județul Gorj, telefon 0253/335.035.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here