Posturi de documentarist și administrator patrimoniu, scoase la concurs de UCB Târgu-Jiu

749

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, de documentarist debutant la Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației, și de administrator patrimoniu III la Compartimentul Biblioteci.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de documentarist debutant sunt: nivelul studiilor – superioare; domeniul studiilor – științe inginerești/științe administrative; alte competențe – cunoștințe operare PC. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 iulie 2021, ora 14.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 2 august 2021, ora 13.00 – proba scrisă – la sediul din Str. Tineretului nr. 4; 4 august 2021, ora 13.00 – proba interviu – la sediul din Str. Tineretului nr. 4. Totodată, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de administrator patrimoniu sunt: nivelul studiilor – superioare; domeniul studiilor – filologie/științe administrative; vechime în studii superioare – minimum 6 luni; alte condiții specific – absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituții de învățământ, secția de biblioteconomie, sau a altor instituții de învățământ ai căror absolvenți au studiat în timpul școlarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei. În acest caz, calendarul de concurs este următorul: 23 iulie 2021, ora 14.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 2 august 2021, ora 09.00 – proba scrisă – la sediul din Str. Tineretului nr. 4; 4 august 2021, ora 09.00 – proba interviu – la sediul din Str. Tineretului nr. 4. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here