Postul de secretar al comunei Săulești, scos la concurs

1603

Primăria comunei Săulești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere specifice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săuleşti de secretar general al unității administrativ-teritoriale.

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea ştiinţe juridice, administrative sau stiinţe politice; studii de masterat în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani. În cazul în care la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitatea juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 alin (3) şi art. 468 alin (2) lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine: persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitatea juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin (2) lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice; persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Săulești până la data de 3 februarie 2021, inclusiv. Selecția dosarelor de concurs va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere al dosarelor. Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări și va avea loc în data de 16 februarie, ora 11.00, iar interviurile se vor susține pe 19 februarie, de la aceeași oră, la sediul administrației publice locale.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here