Concurs la Spitalul „Sf. Ştefan” Rovinari pentru postul de director financiar-contabil

846

Spitalul Orășenesc „Sf. Ștefan” din Rovinari organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității de director financiar – contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulative, criteriile generale și specifice. Criterii specifice sunt următoarele: sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic; au cel puțin doi ani vechime în specialitatea studiilor; dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente: cererea de înscriere; copie de pe actul de identitate; copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz; curriculum vitae; adeverință care să ateste vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz; cazierul judiciar; declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; copie de pe certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu; proiectul/lucrarea de specialitate; chitanța de plată de participare la concurs – taxa de înscriere la concurs este de 200 de lei – se achită la casieria unității.Dosarul de înscriere va fi depus la secretarul comisiei de concurs, la B.R.U. al Spitalului Orășenesc „Sf. Ștefan”, Rovinari, 0253/371.318, int. 154, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului respectiv până în data de 20 noiembrie 2019, ora 14.00. Documentele solicitate vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Rezultatele selecției dosarelor se afișează la sediul unității prin înscrierea mențiunii „admis” sau „respins”.Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare: test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului; susținerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului; interviul de selecție. Testul grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor se desfășoară pe durata a cel mult 3 ore. Testul grilă/subiectele pentru lucrarea scrisă se elaborează de către comisia de concurs pe baza bibliografiei pentru concurs, în ziua probei.Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină în cadrul concursului/examenului media finală cel puțin 7.00, iar la fiecare probă minimum nota 6.00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare. Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/ examenului, cu excepția interviului de selecție, în termen de 24 ore de la data afișării. Contestația se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.Calendarul desfășurării concursului: data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere – 20.11.2019, ora 15.00; data selecției dosarelor – 21.11.2019, ora 15.00; data afișării rezultatelor selecției dosarelor de înscriere – 22.11.2019, ora 16.00; data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul selecției dosarelor – 25.11.2019, ora 16.00; data afișării rezultatelor contestațiilor privind selecția dosarelor – 26.11.2019, ora 16.00; data susținerii testului grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului -27.11.2019, ora 09.00; data susținerii proiect/lucrare de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului – 27.11.2019, ora 13.00; data susținerii interviului de selecție – 27.11.2019, ora 15.00; data afișării rezultatelor finale – 27.11.2019, ora 16.00; data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul final – 28.11.2019, ora 15.00; data afișării rezultatelor contestațiilor privind rezultatul final – 29.11.2019, ora 15.00.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here