13 posturi în cadrul DPPS, scoase la concurs de Primăria Târgu-Jiu

1390

Primăria Municipiului Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții contractuale de execuție, vacante, din cadrul Direcției de Protecție Socială Târgu-Jiu: educator-puericultor debutant (2 posturi), spălătoreasă, îngrijitor, bucătar, infirmieră debutantă (8 posturi).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Pentru cele 8 posturi de infirmieră debutantă, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: nivel studii – studii generale; curs de infirmieră organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R) sau de alți furnizori autorizați în condițiile legii. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 august 2021, ora 14.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 23 august 2021, ora 10.30 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi anunțate ulterior. De asemenea, pentru cele două posturi de educator-puericultor, condiţiile necesare în vederea participării la concurs sunt: nivel studii – studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; curs autorizat de educator-puericultor sau absolvent de studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, profil pedagogie, specializarea educator-puericultor sau curs autorizat de educator – specializat autorizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației Naționale. Calendarul de concurs este următorul: 13 august 2021, ora 14.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 25 august 2021, ora 10.30 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi anunțate ulterior. Totodată, pentru postul de bucătar, cerințele specifice de participare la concurs și calendarul sunt: nivel studii – studii generale; certificat de calificare în meseria de bucătar; 13 august 2021, ora 14.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 24 august 2021, ora 10.30 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi anunțate ulterior. De altfel, și pentru posturile de spălătoreasă și îngrijitor, nu se cer ca și condiții specifice decât ca doritorii să aibă minim studii generale, concursul urmând a avea loc astfel: 13 august 2021, ora 14.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 26 august 2021, ora 10.30 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here