Unitățile sanitare, obligate să suporte cheltuielile cu investigaţiile paraclinice, materialele sanitare şi medicamentele

3164

Spitalele trebuie să suporte toate cheltuielile cu investigaţiile medicale, cu materialele sanitare şi cu medicamentele în cazul pacienţilor asiguraţi care sunt internaţi. Pacienţii care consideră că le-au fost încălcate aceste drepturi, sunt rugaţi să se adreseze conducerii Casei de Asigurări de Sănătate.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, spitalele sunt obligate să suporte din suma contractată cu CAS Gorj pentru asiguraţii internați în regim de spitalizare continuă și în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, toate investigațiile paraclinice, materialele sanitare, precum și medicamentele.
În situația în care asigurații, pe perioada internării în spital, în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secția în care aceștia sunt internați suportă cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare și investigații paraclinice la care ar fi fost îndreptățiți fără contribuție personală, în condițiile H.G.nr.140/2018, spitalele rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraților. Rambursarea cheltuielilor prevăzute reprezintă o obligație exclusivă a spitalelor și se realizează numai din veniturile proprii ale acestora, pe baza unei metodologii proprii aprobată prin decizie a managerului spitalului, metodologie care va fi adusă la cunoștința pacienților la internarea acestora în spital.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here