Apel pentru profesori

752

Ministerul Educației Naționale organizează selecția cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversitar în vederea constituirii Comisiei specializate de acreditare (CSA).

Comisia specializată de acreditare (CSA) este un organism oficial care funcționează în coordonarea Direcţiei Formare Continuă din cadrul Direcţiei Generale Management Preuniversitar, în conformitate cu prevederile Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin OMECTS nr. 5564/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi cu Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a Comisiei specializate de acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 6045/2016. Atribuțiile principale ale Comisiei specializate de acreditare sunt: evaluarea programelor de formare continuă în vederea acreditării, alocarea de credite profesionale transferabile pentru programele de formare continuă propuse spre acreditare, precum şi echivalarea numărului de credite profesionale transferabile obţinute de personalul didactic care a participat la programe speciale.

Portofoliile pot fi trimise până la sfârșitul lunii
Prima etapă a procesului de selecție este cea de transmitere a portofoliilor de către candidați. Această etapă se va desfășura în perioada 16 – 31 martie. Înscrierea candidaților în vederea selecției se va realiza fie prin transmiterea on-line a portofoliilor candidaților, printr-un mesaj e-mail având subiectul Inscriere CSA, la adresa de e-mail centralizare+csa@gapps.edu.ro, conform instrucțiunilor tehnice de la punctul G.IV, de pe adresa de e-mail personală a candidatului, sau prin depunerea sau transmiterea (prin serviciile poștale/curierat) portofoliilor, în format listat, la adresa: Ministerul Educației Naționale – Registratura MEN, str. Spiru Haret nr. 10, cod. 010176, sector 1, București. Evaluarea și selecția portofoliilor candidaților se va face în perioada 3 – 24 aprilie, iar rezultatele vor fi afișate pe site-ul MEN în data de 24 aprilie. Evaluarea portofoliilor candidaților se va face în baza: depunerii de către candidați a documentelor care să ateste respectarea condițiilor obligatorii de participare în procesul de selecție (cerere de înscriere, semnată și datată, în original, scrisoare de intenție, semnată și datată, în original, de max. 2 pagini, care să susțină opțiunea candidatului pentru domeniile de expertiză pentru care candidează, CV în format Europass, datat şi semnat pe fiecare pagină, în original, cu precizarea a cel puțin 2 domenii de expertiză pentru care candidează, lista lucrărilor/publicațiilor, semnată și datată, în original, document de identitate, documente justificative de schimbare a numelui, în copie, diplomă de licență, în copie, document care atestă deținerea competențelor de utilizare a tehnologiei informaționale și de comunicare, în copie, adeverință privind calitatea de angajat al unei unități/instituții de învățământ universitar/ preuniversitar acreditate, adeverință care să ateste obținerea calificativului Foarte Bine în ultimii 2 ani de activitate, în copie, adeverință care să demonstreze vechimea în învățământ de minim zece ani, în copie, recomandare din partea unor personalități/instituții reprezentative pentru domeniul de expertiză vizat, care să ateste recunoașterea și deontologia profesională, în original, cazier judiciar, în original) și a depunerii de către candidați a unor documente (în copie) pe care le apreciază relevante pentru următoarele criterii: dezvoltare profesională prin absolvirea de studii universitare, postuniversitare, masterat, doctorat, postdoctorat, experiență în proiectarea, implementarea și evaluarea programelor de formare continuă, la nivel național și internațional, participare la programe/proiecte naționale și internaționale relevante în formarea continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar, participare la grupuri de lucru pentru elaborarea documentelor strategice/acte normative, la nivel județean, național, internațional, vizând dezvoltarea de politici și strategii, respectiv practici educaționale, autor/coautor de rapoarte, studii, metodologii, articole/publicații în domeniul formării continue, la nivel teoretic și practic, cu relevanță pentru formarea continuă a personalului didactic. Selecția candidaților se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. Punctajul minim de selecţie este de 70 puncte, din maxim 100 puncte. Contestațiile vor putea fi depuse în cursul zilei de 25 aprilie, vor fi soluționate în perioada 26 – 28 aprilie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 28 aprilie. La procesul de evaluare în vederea selecţiei pot participa candidații: care sunt cadre didactice în învățământul preuniversitar sau universitar, care nu au avut calitatea de membru al Comisiei specializate de acreditare sau care au deținut această calitate cel mult un mandat, ale căror portofolii vor fi înregistrate la Registratura MEN până la data de 31.03.2017 (inclusiv) și ale căror portofolii sunt complete. Selecția candidaților va fi realizată, prin corelare cu domeniile tematice ale programelor de formare continuă, pentru următoarele domenii de expertiză: management şi marketing educaţional, asigurarea calităţii în educaţie, proiecte educaţionale, abilitare curriculară, didactici de specialitate, educație timpurie, curriculum pentru învățământ preșcolar și primar, curriculum pentru învățământ gimnazial și liceal, educația copiilor cu CES, învăţământul tehnic şi profesional, educaţia adulţilor, învăţământ la distanţă și soft educaţional, noile educații, consiliere educațională, strategii și politici educaționale. Candidații pot aplica pentru oricare dintre domeniile de expertiză menționate mai sus, cu precizarea explicită a minim două domenii pentru care se înregistrează candidatura. Vor fi selectate 23 de persoane: 20 de membri CSA și 3 supleanți, astfel încât să fie asigurată acoperirea echilibrată a tuturor domeniilor de expertiză. Membrii Comisiei specializate de acreditare sunt numiţi prin ordin al ministrului Educaţiei Naționale, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea înnoirii mandatului o singură dată.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here