Un spital din Gorj caută psiholog

826

Spitalul Orăşenesc Turceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de psiholog stagiar – Cabinet Asistenţă Socială. Proba scrisă are loc pe 13 iulie. Se cer studii superioare de psiholog, dar nu este necesară vechimea.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit;are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare de psiholog; vechimea nu este necesară; Concursul se va organiza conform calendarului următor:13 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă;18 iulie 2018, ora 10.00: proba interviu. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, str. Sănătăţii, număr 1, judeţul Gorj, telefon 0253/335.035, fax: 0374.833.334, e-mail spitalulorasenescturceni@yahoo.com.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here