Un concurs pentru postul de adjunct al lui Ișfan

353

Postul de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Gorj (IȘJ) a fost scos, din nou, la concurs. Cei interesați de această funcție au două săptămâni la dispoziție pentru a se înscrie la concurs, începând de astăzi. Ultimul concurs de acest gen a fost organizat în toamna anului trecut, fără însă ca vreunul dintre candidații înscriși să-l și promoveze.

Ministerul Educaţiei Naționale a anunțat organizarea unui nou concurs pentru ocuparea a mai multor funcții de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct și director la Casa Corpului Didactic. Printre funcțiile scoase la concurs se numără și cea de inspector școlar general adjunct din cadrul IȘJ Gorj, funcție pe care numai în ultimii trei ani s-au succedat cinci profesori. Astfel, din august 2014 până în iunie 2015, acest post a fost ocupat de Petre Nanu. Din septembrie 2015, în locul acestuia a fost numită Dorina Popescu, director, la momentul respectiv, al Colegiului Tehnic ”Ion Mincu” din Târgu-Jiu. Dorina Popescu a ocupat acest post până în iunie 2016, când a fost înlocuită cu Maria Cochină. Detașarea acesteia din urmă pe funcție a încetat la mijlocul lunii octombrie a anului trecut, iar din noiembrie 2016 și până la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an postul de inspector școlar general adjunct a fost ocupat de Marian Staicu. Acesta din urmă a fost înlocuit cu Daniel Mocioi, care ocupă și în prezent această funcție. Ultimul concurs pentru ocuparea funcției de adjunct al IȘJ Gorj a fost organizat în toamna anului trecut, fără însă ca vreunul dintre candidații înscriși să-l și promoveze.

Cine poate participa la concurs
Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al Casei Corpului Didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/2011, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, la concurs poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii; este membru al corpului naţional de experţi în management educaţional, este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, este personal didactic titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani, a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs, nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Înscrieri până pe 20 martie
Potrivit anunțului Ministerului Educației Naționale, înscrierile la concurs încep astăzi și se vor încheia pe 20 martie. În vederea înscrierii, candidații trebuie să depună la sediul IȘJ Gorj un dosar conținând următoarele documente: cerere de înscriere, curriculum vitae Europass, certificat de naștere și, după caz, de căsătorie, act de titularizare în învățământ, document care ates-tă calitatea de membru al CNEME, adeverințe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului științific de doctor, carnet de muncă sau document echivalent, completat la zi, eliberat de unitatea de învățământ/instituția de la care provine candidatul, hotărâri judecătorești, pentru persoanele care și-au schimbat numele, din diverse motive, copii simple ale actelor de studii (diplomă de licență/diplomă de absolvire), adeverință, în original, de vechime efectivă în învățământul preuniversitar, adeverință/adeverințe/document/documente care cuprinde/cuprind calificativele pentru ultimii 5 ani școlari încheiați, în original, adeverință/adeverințe/document/documente din care să rezulte că nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent, în original, recomandare/caracterizare de la consiliul profesoral al unității de învățământ sau de la consiliul de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs, în original, certificat medical, conform Ordinului ministrului Educației și Cercetării Științifice și al ministrului Sănătății, nr. 3177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și control din învățământul preuniversitar, în original, declarație pe propria răspundere a candidatului sau adeverință, în original, care să ateste faptul că nu a desfășurat activitate de poliție politică, declarație pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 234 alin (3) și (5) din Legea nr. 2011, cazier judiciar, în original, cerere scrisă privind limba străină de circulație internațională în care candidatul dorește să susțină proba de concurs, oferta managerială a candidatului pentru postul pentru care candidează, depusă în plic sigilat, declarația pe propria răspundere a candidatului prin care să confirme că documentele depuse la dosar îi aparțin și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate și opisul dosarului. Candidații trebuie să stie că la depunerea dosarelor se vor prezenta cu actele de studii în original.

Probele de concurs, programate în aprilie
Candidații trebuie să treacă de trei probe pentru a promova concursul: evaluarea curriculumului vitae, rezolvarea unui test-grilă și susținerea unui interviu în fața comisiei de concurs. Acestea se vor desfășura în perioada 3-11 aprilie 2017, la sediul Ministerului Educației Naționale. Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0214055654, de luni până vineri, între orele 10.00-14.00.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here