Trei posturi cu jumătate de normă, vacante la o grădiniţă din Rovinari

3297

Grădinița cu Program Prelungit din oraşul Rovinari organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de îngrijitor I, 0,5 post, muncitor necalificat 0,5 post, muncitor calificat întreținere 0,5 post. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: pentru îngrijitor – absolvenți ai învățământului liceal, vechime în muncă de minimum 2 ani; pentru muncitor necalificat bucătărie – absolvent al școlii generale, îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei; pentru muncitor calificat întreținere – absolvent cu diplomă al școlii profesionale, cu calificare în unul din domeniile mecanic, electric, electrotehnic, construcții civile sau absolvent de liceu, cu atestat profesional în domeniile mecanic, electric, electrotehnic, construcții civile, cu/fără diplomă de bacalaureat, vechime în specialitatea studiilor absolvite de cel puţin 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 octombrie 2019, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 23 octombrie 2019, ora 10.00 – proba practică; 28 octombrie 2019, ora 10.00 – proba interviu.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
IZABELLA MOLNAR

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here