Trei noi posturi de asistent social practicant, scoase la concurs la DGASPC Gorj

3680

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj organizează concurs pentru ocuparea funcției vacante de asistent social practicant (3 posturi) la Compartimentul de intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, „Telefonul copilului” și pentru semnalarea cazurilor de urgență din cadrul Aparatului Propriu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: absolvent/ă cu studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistență socială; posesor/oare de aviz de exercitare a profesiei de asistent social emis de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România – treapta de competență practicant; minimum un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 8 noiembrie 2019, ora 14.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 19 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 22 noiembrie 2019 – proba interviu.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here