Spitalul Municipal Motru angajează asistent debutant

524

Spitalul Municipal Motru organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de asistent medical debutant (PL/SSD/S) – Cabinet Psihiatrie din Ambulatoriu Integrat. Dosarele de concurs se depun în următoarele zile, proba scrisă fiind programată pentru data de 26 noiembrie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Candidaţii care doresc să participe la concursul organizat de Spitalul Municipal Motru, pentru ocuparea postului de asistent medical debutant (PL/SSD/S) – Cabinet Psihiatrie din Ambulatoriu, trebuie să îndeplinească şi condiţiile specifice necesare în vederea ocupării funcției contractuale: diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a învăţământului superior de trei ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate.

Calendarul concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 26 noiembrie 2015, ora 08.30 – proba scrisă; 03 decembrie 2015. ora 08.30 – proba practică; 08 decembrie 2015. ora 08.30 – proba interviu. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de zece zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care dovedesc identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care dovedesc vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Motru, din str. Carol Davilla nr. 4, judeţul Gorj, telefon: 0253/410.003.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here