Spitalul de Urgență Târgu Jiu organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante

9084

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, având sediul înTârgu Jiu, strada Progresului, nr. 18, judeţul Gorj, organizează  în conformitate cu prevederile H.G.R.286/2011, cu modificări și completări ulterioare  și a Dispoziției nr. 876/2014 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor emis de Președintele Consiliului Județean Gorj , concurs / examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoaleor  posturi vacante contractual de execuție din statul de funcţii:  

       5 posturi asistent medical debutant la UPU- SMURD

       1 post  asistent farmacie principal  la Farmacie cu punct de lucru farmaceutic nr.2 din str. Tudor Vladimirescu

       2 posturi registrator medical debutant

3 posturi asistent medical principal

1 post asistent medical principal la Stația de Hemodializă
1 post asistentmedical debutant la Secția Pediatrie

5 posturi infirmier debutant

1 post infirmieră Secția Chirurgie Generală I
4  posturi îngrijitoare
1  post autopsier debutant la Serviciul deAnatomie patologică

    În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de înscriere în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 03.09.2019 ora 16:00 la secretariatul comisiei de concurs – Serviciul R.U.O.N.S. din cadrul Spitalului Județean de Urgență Tg Jiu din strada Progresului , nr. 18, telefon 0253237803 int. 307.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde în mod obligatoriu: 

 1. cererea de înscriere la concurs, adresată managerului spitalului în care se menționează funcția și postul pentru care dorește să candideze ( formularul de cerere se solicită de la Serv. R.U.O.N.S.);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copia documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 4. carnet de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă și sau în specialitatea studiilor, în copie ( documentele se solicită numai pentru posturile care necesită vechime în specialitate ) ;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere  că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ;
 6. adeverinţă  medicală  în original, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – în original;
 8. copie certificat de naștere , certificat de căsătorie dacă este cazul ;
 9. dosar plastic cu șină ;
 10. chitanţa de plată a taxei de concurs este de 50 lei ;

 Taxa  se achită la casieria Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu.

 1. . dosar plastic cu şină;

  Actele prevăzute la lit. b), c), d) şi h)vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut lalit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, areobligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

               Adeverința careatestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Ec. Paula Bălan
Mobil 0749 041 372

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here