SJA Gorj angajează un şofer autosanitară

659

Serviciul Judeţean de Ambulanţă (SJA) Gorj din Târgu Jiu organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, de şofer autosanitară în cadrul Compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar asistat la Staţia Centrală Târgu-Jiu. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 17 noiembrie.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de bacalaureat; permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoria B şi C; şase ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist sau trei ani ca şofer autosanitară I; diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier (conform Ord. 2021/2008, anexa 4, art. 3, alin. (1), lit. e.

Calendarul concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 17 noiembrie 2015, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor; 24 noiembrie 2015, ora 10.00: proba scrisă; 27 octombrie 2015, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la examen candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedeascî nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care dovedească vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Gorj, din Târgu Jiu, str. Progresului nr. 18, Judeţul Gorj, tel. 0253/210.648, 0253/210.074, interior 405.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here