SJA Gorj angajează ambulanțier

1276

Serviciul Județean de Ambulanță (SJA) Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante, de şofer autosanitară II – Staţia Centrală Târgu-Jiu.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de bacalaureat; diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier; permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C; 3 ani vechime ca şofer (conducător auto).

Calendarul concursului de angajare
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 08 noiembrie 2017, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 15 noiembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă; 20 noiembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține mai multe documente.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine la  sediul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, din Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18, județul Gorj, telefon: 0253/210.648.
Minodora Sucea

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here