Serviciul Public Turceni caută tractorist

849

Serviciul Public Turceni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante de tractorist (1 post) în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public şi Privat. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 3 iulie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de tractorist sunt: studii – medii, şcoală profesională absolvită cu diplomă sau şcoală generală; permis de conducere valabil categoriile B, C, E sau TR; vechime – minimum 3 ani, vechime dovedită cu documente; abilitate privind conducerea unui tractor.

Concurs în iulie…
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 03 iulie 2018, ora 15.00: termen limită de depunere a dosarelor; 12 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 16 iulie 2018, ora 10.00: proba interviu – practică.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care dovedesc identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relaţii suplimentare la sediul Serviciului Public Turceni telefon 0253/335.003.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here