Serviciul de Ambulanţă Gorj recrutează un asistent medical generalist

1437

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj organizează concurs, la sediul unităţii din municipiul Târgu-Jiu, strada Progresului, nr. 18, pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent medical generalist, cu nivel de studii postliceale, din cadrul substaţiei Târgu-Cărbuneşti. Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele cuprinse în art. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical generalist sunt: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform HG nr. 797/1997; diplomă de bacalaureat; minim 6 luni vechime ca asistent medical. Calendarul de desfăşurare al concursului conţine patru etape succesive: termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 10 februarie 2020, ora 15.00; proba de selecţie a dosarelor va avea loc pe 11 februarie 2020; proba scrisă va fi susţinută în data de 18 februarie 2020, la ora 10.00; proba de interviu este programată pentru data de 24 februarie 2020, de la ora 10.00. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here