Se caută supraveghetor la muzeu

482

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”  a scos la concurs funcția de supraveghetor la Compartimentul memorialistică, Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu”. Cei interesați își pot depune dosarele până la data de 4 noiembrie, urmând să susțină probele în ultima parte a lunii noiembrie.

La concurs pot participa persoanele cu studii medii liceale (absolvite cu diplomă de bacalaureat) și minimum 6 luni vechime în muncă. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta, până la data de 4 noiembrie, un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care dovedească efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și curriculum vitae. Concursul va consta într-o probă scrisă și un interviu; proba scrisă este programată pe 21 noiembrie, iar interviul pe 24 noiembrie.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here