Se caută îngrijitori

426

Grădiniţa cu Program Prelungit „Vis De Copil” din Târgu-Jiu va organiza luna viitoare concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi vacante de îngrijitor, unul la Grădiniţa cu Program Prelungit „Narciselor”, iar celălalt la Grădiniţa cu Program Prelungit „Preajba”. La concurs pot participa doar persoanele cu studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Persoanele interesate trebuie să-şi depună dosarele de înscriere la sediul instituţiei până la sfârşitul săptămânii viitoare. Aceste dosare trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Concursul se va desfăşura după următorul calendar: 6 noiembrie, ora 12.00 – proba scrisă; 9 noiembrie, ora 12.00 – proba practică, 11 noiembrie, ora 12:00 – interviu.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here