Se caută îngrijitori la un liceu din Târgu-Jiu

529

Colegiul Naţional “Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de îngrijitor curăţenie.

Pentru a putea participa la concurs, persoanele interesate trebuie să fi absolvit minimum zece clase. Dosarele de concurs trebuie depuse până la data de 23 octombrie, ora 15.00. Acestea trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care dovedesc vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Proba de concurs se va desfăşura pe 30 octombrie, la ora 10.00. Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here