Se caută consilieri la Oficiul de Cadastru

510

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, pentru implementarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni, după cum urmează: consilier cadastru gradul I A; consilier gradul I.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de consilier cadastru gradul I A sunt: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă, specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minim 6 ani şi 6 luni; cunoştinţe avansate de operare calculator. De asemenea, pentru postul de consilier I, condiţiile specifice sunt: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă, specializarea economică, ingineria şi protecţia mediului, mine, drept, construcţii, silvicultură, calculatoare şi ingineria informaţiilor; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de cel puţin 3 ani și 6 luni; cunoştinţe avansate de operare calculator.
Data limită pentru depunerea dosarelor este 18 noiembrie, ora 16.00. Proba scrisă a concursului va fi susţinută pe 26 noiembrie, urmând ca interviurile să aibă loc pe 4 decembrie.
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here