Șase posturi de paznici, scoase la concurs de Primăria Târgu-Jiu

1726

Primăria Municipiului Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de agent de pază (6 posturi) la Biroul paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu-Jiu, din cadrul Direcției Poliția Locală Târgu-Jiu. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: să fie absolvent de studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; minimum 1 an vechime ca agent de pază şi ordine (agent de securitate); să fie posesorul unui certificat de calificare profesională în domeniul agent de securitate/pază şi ordine cu atestat eliberat de Inspectoratul Județean de Poliție pentru exercitarea ocupației de agent de securitate/pază şi ordine. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 iulie 2021, ora 14.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 9 august 2021, ora 09.30 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi anunțate ulterior. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here