S-au reluat angajările în unitățile de detenție. Posturi de agent și ofițer, la Penitenciarul Târgu Jiu

1816

În vederea încadrării ca polițist de penitenciare, Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs, din sursă externă, un număr de 57 posturi vacante de execuție (ofiţer+agent) din cadrul sectorului economico-administrativ, din unităţile penitenciare.

În majoritatea unită-ților de tip penitenciar din țară se derulează în această perioadă concursuri pentru ocuparea mai multor posturi de agenți și ofițeri. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, la unitatea de detenție de la Târgu Jiu au fost scoase la concurs două posturi, respectiv un post ofițer (construcții) și un post agent (electrician).
Dosarele de concurs se primesc la sediul Penitenciarului Târgu Jiu până la data de 13 decembrie inclusiv, și trebuie să cuprindă următoarele documente: cererea de înscriere, cu o singură opţiune pentru un singur post din acelaşi anunţ, care cuprinde şi acordul privind înregistrarea audio sau audiovideo a probei interviului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b la O.M.J. nr.3065/2020, cu modificările şi completările ulterioare. În lipsa acordului cu privire la înregistrarea audio sau audiovideo, candidatul nu poate participa la concurs; copia actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie/paşaport); copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul; curriculum vitae – model european; e) copia livretului militar, unde este cazul; copia diplomei de studii şi a foii matricole sau copia adeverinţei aflate în termen de valabilitate, conform normelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs; pentru studiile absolvite în alte state, candidaţii prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; copia carnetului de muncă şi/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (se pot prezenta și extrase din REVISAL); cazierul judiciar; declaraţie pe propria răspundere din care rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 11 lit. e), g) şi i) din Legea nr.145/2019, cu modificările şi completările ulterioare; acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (cuprins în cererea de înscriere).

Care sunt taxele de înscriere
Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs vor susține testarea psihologică, conform programărilor stabilite de către Serviciul Psihologia Personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Comunicarea programărilor şi a rezultatelor la testarea psihologică se face prin afişare pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Taxa de examinare psihologică este în cuantum de 70 lei şi se achită înaintea examinării, la poştă, prin mandat poştal sau la orice bancă, prin ordin de plată, către Administrația Națională a Penitenciarelor. În termen de 7 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidaţii declaraţi ”apt” din punct de vedere medical achită taxa de concurs în cuantum de 150 lei la casieria Penitenciarului Târgu Jiu.

Concursul, în ianuarie 2024
Prima probă de concurs/examen se va desfăşura după cel puţin 45 de zile calendaristice de la data publicării anunțului de concurs, respectiv nu mai devreme de data de 5 ianuarie 2024. Examenele pentru cele două posturi scoase la concurs de Penitenciarul Târgu Jiu, mai precis cel de ofițer (construcții) și agent (electrician), nu se vor susține aici, ci la Penitenciarul Craiova, respectiv Penitenciarul Mărgineni
Proba scrisă pentru examinarea cunoștinţelor specifice postului din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de agent (electrician) constă în redactarea unei lucrări. De asemenea, doritorii trebuie să treacă și de proba de interviu. Totodată, pentru acest post din Penitenciarul Târgu Jiu, candidații trebuie să aibă autorizație de electrician, dar și minim studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat. În ceea ce privește postul de ofițer (construcții) scos la concurs în cadrul Penitenciarului Târgu Jiu, candidații trebuie să aibă studii superioare în inginerie, specializarea instalații pentru construcții, iar probele de concurs vor consta în: proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu; interviul; proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here