Proiect privind mobilitatea personalului didactic, în dezbatere publică

666

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică proiectul metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018. Eventualele sugestii și propuneri în legătură cu acest proiect pot fi trimise pe adresa de email adrian.barbulescu@edu.gov.ro în perioada 27 octombrie – 7 noiembrie 2016.

Proiectul de metodologie supus dezbaterii reglementează condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, organizarea şi desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, respectiv angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar. În proiect este prevăzut și calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017 – 2018. Potrivit acestui calendar, ordinea desfășurării etapelor mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018 este următoarea: constituirea comisiei județene/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic, prin decizia inspectorului școlar general (termen: 11 ianuarie 2017); întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 1 septembrie 2017 (termen: 27 ianuarie 2017); constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular, soluționarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular și soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2)-(3) din Metodologie pentru anul școlar 2017-2018 (termen: 3 martie 2017); stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2017 și se menține în activitate ca titular în anul școlar 2017-2018, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017 (termen: 8 februarie 2017); completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului școlar (termen: 3 martie 2017); transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ (termen: 31 martie 2017); pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular (termen: 5 mai 2017); repartizarea, în şedinţă organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată, a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare (termen: 12 mai 2017); reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017, în anul școlar 2017-2018 (termen: 12 mai 2017); stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2017-2018, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2016, 2015, respectiv 2014 şi/sau 2013 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi (termen: 16 mai 2017); ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar; detașarea în interesul învățământului (termen: 30 august 2017); soluționarea în ședință de repartizare, a cererilor de completare a normei didactice, în alte unități de învățământ și de detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată (termen: 28 august 2017); detașare la cerere (termen: 30 august 2017); repartizarea și ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată (termen: 31 august 2017); repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de cumul/plata cu ora (termen: 11 septembrie 2017); organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate (termen: 7 septembrie 2017); organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate (termen: 7 septembrie 2017); repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, în ședință de repartizare (termen: 11 septembrie 2017); Transmiterea la Ministerul Educației Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a situației statistice globale privind repartizarea candidaților pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate (termen: )29 septembrie 2017.

Proba scrisă din cadrul examenului de Titularizare, pe 12 iulie
În ceea ce privește concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, dosarele de înscriere a candidaților se înregistrează la inspectoratele școlare în perioada 16 – 22 mai 2017; verificarea și avizarea dosarelor de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar se va face în perioada 23 – 24 mai, iar validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului, va avea loc în perioada 23 – 26 mai, respectiv 6-7 iulie 2017 pentru absolvenții promoției 2017/absolvenţii 2017 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs. Lista candidaților înscriși și graficul privind probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă vor fi afișate pe 29 mai, urmând ca probele respective să se desfășoare în perioada 30 mai – 30 iunie. Proba scrisă este programată pe data de 12 iulie, primele rezultate vor fi afișate pe 18 iulie, contestațiile vor putea fi depuse în zilele de 18 și 19 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 25 iulie. Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va avea loc în cursul zilei de 26 iulie. Această repartizare va fi urmată de transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă nedeterminată rămase neocupate, în posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă determinată şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă determinată (termen: 28 iulie) și emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră (perioada 26-28 iulie).
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here