Primăria Drăguţeşti angajează consilier juridic

874

Primăria Comunei Drăguțești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de de consilier juridic, grad I A din cadrul Compartimentului Juridic. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 29 iunie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 7 ani vechime.

Calendarul concursului de angajare
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 29 iunie 2018, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 09 iulie 2018, ora 11.00: proba scrisă; 12 iulie 2018, ora 11.00: proba interviu. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține mai multe documente.Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Drăguțești, din satul Drăguţeşti nr 115, comuna Drăguţeşti, judeţul Gorj, telefon 0253/227.625, interior 14.
Minodora Sucea

1 COMENTARIU

  1. Iarasi mai cautati jurist?!……wau…parca prin primavara angajarati o ,,pipita”….ori era doar rampa de plecare….mama ce joc de glezne face Nelu…hai primare ca mai ai un pic si zbori cu tot clanul de angajati ,, analfabeti functional”….care i-ai angajat….

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here