Primăria Dănciuleşti angajează asistent medical comunitar

597

Primăria comunei Dănciuleşti organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de asistent medical comunitar din cadrul Compartimentului Asistenţă Socială. Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. Viitorii candidaţi vor trebui să îndeplinească şi următoarele condiţii specifice: să fie absolvenţi ai unei şcoli postliceale sanitare; să fie absolvenţi de cursuri de formare profesională cu specializare de asistent medical comunitar.

Dosarele de concurs se primesc până la finele săptămâni viitoare. Proba scrisă va fi susţinută de candidaţi în data de 18 noiembrie, ora 10.30, iar interviurile au fost programate pentru ziua de 23 noiembrie, ora 10.00, ambele probe având loc la sediul Primăriei comunei Dănciuleşti.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here