Preocupări locale – S.V.S.U. Tg-jiu – trend ascendent în 2012

353

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Tg-Jiu a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului 333 / 31.10.2005 în cadrul compartimentului Protecţie Civilă, iar începând cu anul 2011, prin reorganizare şi aprobarea unei noi organigrame ca Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă cu structură proprie.

Organizarea şi desfăşurarea S V S U Tg-Jiu are ca temei legal:
-Legea protecţiei civile nr.481/2004 modificată şi completată cu Legea nr.212/2006;
-Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
-O.U.G nr.21/2004 privind managementul situaţiilor de urgenţă;
-H.G.R. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru .

Aplicarea prevederilor acestor acte normative s-a realizat avându-se în vedere particularităţile geografice, economice şi sociale ale municipiului Tg-Jiu
Structurile de protecţie civilă de la nivelul localităţii şi operatorilor economici au fost constituite şi îşi desfăşoară activitatea având ca scop asigurarea protecţiei cât mai eficiente a populaţiei şi salariaţilor în caz de dezastre, criză sau război, avându-se în vedere numărul locuitorilor şi salariaţilor,caracteristicile cartierelor şi a imobilelor de locuit, a sediilor operatorilor economici şi instituţiilor publice, activităţile economice, sociale şi culturale ce se desfăşoară.

Astfel, în anul 2012, în conformitate cu prevederile legislaţiei au fost planificate, pregătite şi desfăşurate următoarele activităţi:
– pregătirea pentru situaţii de urgenţă a structurilor pe linie de protecţie civilă şi a personalului de conducere la nivel de municipiu prin desfăşurarea de exerciţii specifice.
– pregătirea formaţiunilor de protecţie civilă municipale prin executarea a 5 şedinţe de pregătire conform ordinului de pregătire şi a planificării;
– pregătirea inspectorilor de protecţie civilă prin desfăşurarea de acţiuni specifice;
– pregătirea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a personalului ce încadrează grupurile de suport tehnic pe domenii de specialităţi prin convocări de pregătire în vederea desfăşurării exerciţiilor de alarmare publică;
– organizarea şi desfăşurarea la un nivel calitativ-superior a activităţilor dedicate aniversării Zilei Protecţiei Civile în România şi Ziua Pompierilor din Romănia;
– desfăşurarea unui exerciţiu de simulare privind folosirea reţelelor radio ZEFIR şi F1001-B din dotare în colaborare cu IGSU Bucuresti şi ISU GORJ;
– desfăşurarea activităţilor de control şi îndrumare la operatorii economici şi gospodăriile cetăţeneşti conform planificării anuale pe linie de protecţie civilă şi P.S.I;
– efectuarea de instructaje cu membrii Componentei de Prevenire având ca scop îndrumarea şi controlul la gospodăriile populaţiei;
– organizarea şi asigurarea bazei logistice pentru desfăşurarea în bune condiţii a competiţiilor cu echipajele reprezentând şcolile generale şi liceele din municipiu ,,Cu viaţa mea, apăr viaţa’’ şi ,,Prietenii pompierilor’’;
– activităţi de informare publică în domeniul prevenirii unor situaţii de urgenţă ce pot apărea pe rază.

În prezent structurile de protecţie civilă municipale cuprind:
– Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Tg Jiu
– Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă compus din 25 membri;
– Componenta de prevenire compusă din 52 membri cu atestat în acest domeniu;
– grupuri de suport tehnic pe domenii de specialităţi totalizând 34 membri;
– formaţiuni de intervenţie organizate în echipe şi grupe pe specialităţi totalizând 153 membri;
În domeniu protecţiei populaţiei adăpostirea joacă rolul principal pentru asigurarea protecţiei populaţiei şi bunurilor materiale în situaţii de război şi alte situaţii speciale.
La nivelul municipiului Tg-Jiu protecţia populaţiei prin adăpostire în situaţii de urgenţă se asigură prin folosirea următoarelor mijloace de protecţie colectivă:
– 34 adăposturi de protecţie civilă special construite;
– 54 adăposturi simple în subsolurile construcţiilor existente;
– 44 subsoluri simple ce se amenajează aparţinând persoanelor fizice şi juridice;
– 23 adăposturi construite la imobilele persoanelor fizice în baza avizelor acordate de I.S.U.Gorj
– 1 pasaj subteran
O rubrică nouă în activitatea SVSU Tg-jiu este protecţia informaţiilor clasificate lucru ce presupune o serie de abilităţi specifice. Aceste activităţi au ca temei legal prevederile L182/2002, HG 585/2002, HG 781/2002 şi L477/2003 şi presupun evidenţe, înregistrări şi distribuire documente clasificate, păstrarea acestora precum şi întocmirea planului de protecţie a informaţiilor ce se constituie în secrete de serviciu şi măsuri specifice împotriva deconspirării acestora.
Activitatea de apărare împotriva incendiilor, apărarea vieţii oamenilor, a bunurilor şi mediului, constituie conform legii este o problemă de interes public la care trebuie să participe toate persoanele fizice şi juridice. Această activitate se desfăşoară cu scopul prevenirii incendiilor în gospodăriile populaţiei, pe locuri de muncă unde desfăşoară activităţi pe timpul transportului de substanţe periculoase, pe timpul lucrărilor agricole şi de defrişări a terenurilor, cât şi pe timpul sezonului călduros şi rece.

Pe baza planului de activităţi pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor aprobat de Primarul Municipiului Tg-Jiu, au fost desfăşurate următoarele activităţi:
– actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
– actualizarea componenţei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
– actualizarea Componentei de Prevenire, instruirea, repartizarea pe teritoriul municipiului şi a localităţilor componente şi efectuarea unui număr de 550 activităţi de îndrumare şi control la gospodăriile cetăţeneşti;
– întocmirea actelor decizionale în domeniul P.S.I. (SU) şi difuzarea acestora compartimentelor din cadrul primăriei cât şi direcţiilor subordonate;
– instruirea cadrelor tehnice P.S.I. din cadrul unităţilor subordonate;
– au fost efectuate activităţi de îndrumare şi control la un număr de 10 parohii, ocazie cu care au fost distribuite diferite pliante specifice de prevenire a incendiilor pe timpul desfăşurării manifestărilor religioase;
– participarea la activităţi de control efectuate de echipe din cadrul I.S.U.Gorj;
– desfăşurarea activităţilor de informare publică şi de educaţie antiincendiu care au constat în tipărirea şi difuzarea prin membrii Componentei de Prevenire, Poliţia Locală şi C.I.C. a peste 300 pliante cu reguli de comportare şi măsuri ce trebuie respectate de către cetăţeni pe linie de P.S.I.;
– efectuarea în colaborare cu I.S.U. Gorj a unui număr de 10 exerciţii de evacuare în situaţia producerii unui incendiu ori seism unităţile şcolare din municipiu.
Împreună cu cadrul tehnic PSI şi reprezentanţii operatorului regional S.C. APAREGIO S.A. s-a efectuat identificarea, marcarea şi verificarea hidranţilor stradali, reuşind în acest an şi achiziţionarea a 5 buc. hidranţi supraterani ce au fost amplasaţi în zonele deficitare ale minicipiului Tg-Jiu ( situaţie ce a fost transmisă şi componentei de intervenţie din cadrul ISU Gorj pentru o mai bună strategie de acţiune în cazuri de situaţii de urgenţă).
Activităţile desfăşurate în anul 2012 au fost apreciate de organele de control din cadrul I S U Gorj ca fiind foarte bune ca urmare a preocupărilor factorilor de decizie şi acordarea atenţiei cuvenite în domeniul situaţiilor de urgenţă de către administraţia locală a municipiului Tg-Jiu (unde trebuie să menţionăm aportul adus de dr. ing. Florin Cârciumaru primarul Municipiului Tg-Jiu ce din această postură ocupă funcţia de Preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă ).

Pentru anul 2013 după cum ne mărturisea insp. Radu Truşcă proaspătul şef de serviciu din cadrul Primăriei Tg Jiu SVSU se va avea în vedere:
– Ridicarea capacităţii de acţiune şi reacţie a comitetului local pentru situaţii de urgenţă, a grupurilor de suport tehnic, a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi a celulelor de urgenţă.
– Stabilirea variantelor şi modalităţilor de intervenţie în concordanţă cu natura tipurilor de risc;
– Achiziţionarea de tehnică performantă pentru intervenţie în caz de situaţii de urgenţă şi modernizarea celei existente;
– Asigurarea bazei tehnico-materiale de primă necesitate pentru intervenţie la nivelul structurilor din subordine;
– Achiziţionarea hidranţilor supraterani în număr mai mare( au fost propuşi pentru achiziţie 10 buc) avându-se în vedere că mai sunt zone deficitare la nivelul municipiului;
– Achiziţionarea unei centrale de înştiinţare-alarmare marca SONIA unde vor fi centralizate sirenele şi va fi legată la ISU Gorj (despre care vom informa cititorii ziarului nostru la timpul potrivit)
– Participarea personalului ce coordonează activitatea S.V.S.U. din cadrul Primăriei Municipiului Tg-jiu la cursuri de iniţiere şi perfecţionare pentru cadru tehnic P.S.I (SU).
– Achiziţionarea unei bărci pentru intervenţii în situaţii specifice de urgenţă (întrucât şeful local al SVSU îndeplineşte şi funcţia de agent de inundaţii la nivelul administraţiei locale).
Mugurel Petrescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here